SŁOWNIK ENERGETYKA
 
  A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
Układ pomiarowo - rozliczeniowy

To liczniki i inne urządzenia pomiarowe lub pomiarowo - rozliczeniowe, a także układy połączeń między nimi służące bezpośrednio lub pośrednio do pomiarów i rozliczeń.
 
Ulot

Wyładowane świetlące występujące po spełnieniu warunku samoistności wyładowania i obejmujące niewielką przestrzeń wokół elektrody.
 
Uziemienie ochronne

Uziemienie dostępnych dla dotyku metalowych części urządzeń wykonane w celu zapewnienia ochrony przeciwporażeniowej.
 
Uziemienie ochronne

Uziemienie części przewodzących, które nie są częściami czynnymi, wykonane dla ochrony ludzi przed porażeniem elektrycznym.
 
Uziemienie odgromowe

Służy do odprowadzenia do ziemi prądów wyładowań atmosferycznych.
 
Uziemienie pomocnicze

Najczęściej wykonywane w aparatach pomiarowych i zabezpieczających.
 
Uziemienie robocze

Uziemienie określonego punktu obwodu elektrycznego wykonane w celu zapewnienia prawidłowej pracy urządzeń.
 
Uziemienie robocze

Uziemienie określonego punktu obwodu roboczego, dla uzyskania poprawnego działania urządzenia lub stacji.
 
Uziemniki

Urządzenia stosowane ze względów eksploatacyjnych, przeznaczone do zwierania i uziemiania odłączonych obwodów i urządzeń.
 
Uziom

Część przewodząca mająca dobrą styczność z ziemią lub przewód umieszczony w betonie stykającym się z ziemią na dużej powierzchni (tzw. Uziom fundamentowy).
 
Uziom fundamentowy

Przewodząca część konstrukcji umieszczona w betonie stykającym się z ziemią na dużej powierzchni.
 
Uziom kablowy

Kabel, którego powłoka, ekran lub pancerz dają ten sam efekt, co taśmowy uziom poziomy.
 
Uziom naturalny

Część metalowa, mająca styczność elektryczną z ziemią lub wodą bezpośrednio lub poprzez beton, która została wykonana do innych celów niż uziemienie, ale spełnia wszystkie wymagania stawiane uziomowi bez zmniejszenia przydatności tej części do zadań podstawowych. Mogą to być np. rurociągi, szczelne ścianki, zbrojenia betonowych pali, części stalowe budynków itp.
 
Uziom pionowy

Uziom, który zwykle jest ułożony lub wbity pionowo w grunt na głębokość większą niż 1 m. Może być wykonany np. z rury, pręta o przekroju okrągłym lub innego kształtownika.
 
Uziom poziomy

Uziom, który jest ułożony w gruncie na niewielkiej głębokości, do około 1 m. Może być wykonany z metalowej taśmy, pręta o przekroju okrągłym lub liny, jako uziom promieniowy, otokowy, kratowy lub o konfiguracji będącej ich kombinacją.
 
Uziom wyrównawczy

Uziom, który dzięki swojej konfiguracji i ułożeniu jest zastosowany raczej do wyrównywania potencjału niż do uzyskania określonej rezystancji uziemienia.
 
 

Słownik energetyka

Szukaj z Google