SŁOWNIK ENERGETYKA
 
  A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
Półprzewodnik

Ciało stałe najczęściej o strukturze krystalicznej, którego cechą charakterystyczną jest to, że jego przewodność maleje wraz ze wzrostem temperatury. Do budowy urządzeń półprzewodnikowych (diody, tranzystory), stosuje się najczęściej krzem i german.
 
Pole dopływowe (zasilające stację)

Jest polem, przez które energia dopływa do szyn zbiorczych, tzn. znajduje się ono na końcu linii zasilającej stację.
 
Pole odpływowe (odbiorcze)

Jest polem, przez które energia odpływa z szyn zbiorczych, tzn. znajduje się ono na początku linii wychodzącej ze stacji.
 
Pole rozdzielcze

Stanowi zespół aparatów zabezpieczeniowych, łączeniowych, sterowniczych oraz innych urządzeń pomocniczych związanych z rozdziałem i przesyłem energii. Wyposażenie pola zależy od spełnianej przez nie funkcji, od napięcia znamionowego i wymaganej niezawodności pracy. W zależności od przeznaczenia wyróżnia się pola: liniowe, transformatorowe, sprzęgłowe, pomiarowe, potrzeb własnych, odgromnikowe.
 
Praca bezwzględna

Praca jaką wykonuje czynnik termodynamiczny zwiększając swoją objętość.
 
Praca techniczna

Praca techniczna jest pojęciem wynikającym z pracy absolutnej, dotyczącym tylko przypadku maszyny przepływowej (np. turbiny parowej), tj. pracującej w układzie otwartym, przy wymianie czynnika termodynamicznego.
 
Prawo Ohma

Podstawowa zależność opisująca obwody elektryczne. Prawo Ohma mówi, że natężenie prądu płynącego przez przewodnik jest wprost proporcjonalne do napięcia przyłożonego do jego końcówek I~U. Współczynnikiem proporcjonalności jest jednostka definiowana jako opór elektryczny, uwzględniając ją w równaniu prawo Ohma wygląda następująco: U=IR
 
Prąd elektryczny

Prądem elektrycznym nazywamy każdy uporządkowany ruch ładunków elektrycznych. Wielkością opisującą prąd jest natężenie prądu I =q/t, gdzie q to ładunek przepływający przez przewodnik, a t – czas przepływu przez przewodnik. Jednostką natężenia prądu jest Amper [A].
 
Prąd elektryczny

Prądem elektrycznym nazywamy każdy uporządkowany ruch ładunków elektrycznych. Jednostką opisującą prąd jest natężenia prądu, I =q/t gdzie q to ładunek przepływający przez przewodnik a t – czas przepływu przez przewodnik. Jednostką natężenia prądu jest Amper [A].
 
Prądowe Prawo Kirchhoffa

Algebraiczna suma natężeń prądów wpływających do węzła obwodu elektrycznego i wypływających z tego samego węzła jest równa zero. Lub w innym ujęciu – suma prądów wpływających do węzła obwodu elektrycznego jest równa sumie prądów z niego wypływających.
 
Proces domieszkowania półprzewodnika

Polega na celowym i kontrolowanym wprowadzaniu atomów domieszki do sieci krystalicznej półprzewodnika. Proces ten ma na celu zmianę typu przewodnictwa półprzewodnika domieszkowanego, – jeżeli do krzemu lub germanu wprowadzimy atomy aluminium lub boru, której znajdują się w 3 grupie układu okresowego otrzymamy półprzewodnik typu p, w którym nośnikami ładunków będą dziury, natomiast jeżeli będziemy domieszkować krzem za pomocą atomów 5 grupy, takich jak fosfor czy arsen otrzymamy półprzewodnik typu n, w którym nośnikami ładunków są elektrony. Obecnie najbardziej rozpowszechnione są metody domieszkowania poprzez implantację, bądź wygrzewanie w piecu dyfuzyjnym.
 
Prostownik

element lub zestaw elementów elektronicznych służący do zamiany prądu przemiennego na prąd jednokierunkowy (prąd stały). Rozróżniamy nastepujące prostowniki: • półokresowy (dla prądu jednofazowego: jednopołówowy) • pełnookresowy (dla prądu jednofazowgo: dwupołówkowy). Istnieją również prostowniki podwajające, potrajające lub zwielokratniające wejściowe napięcie zmienne. W chwili obecnej prostowniki są budowane niemal wyłącznie z diód krzemowych.
 
Przekaźnik

Urządzenie elektromagnetyczne, elektroniczne lub cyfrowe służące do przełączania określonych styków w obwodzie automatyki. Przekaźniki mogą reagować na odpowiednie kryterium wielkości wejściowej. Przykładowo, przekaźnik nadprądowy pobudzi się (zadziała) wtedy, gdy wartość płynącego przezeń prądu przekroczy nastawioną wartość.
 
Przekładniki

Aparaty zmniejszające w stałym stosunku wartości wielkości elektrycznych prądów i napięć. Przekładnik są stosowane do pomiaru znacznych wartości prądów i napięć.
 
Przekształtnik

Jest to urządzenie elektroenergetyczne do przenoszenia energii miedzy dwoma układami o rożnej charakterystyce czasowo - prądowej, za pomocą zaworów elektrycznych.
 
Przepięcie

Znaczny, gwałtowny i krótkotrwały wzrost napięcia w sieci elektrycznej ponad prawidłowe napięcie sieci. Przepięcia powstają w sieci elektrycznej w wyniku pracy urządzeń w niej występujacych (przepięcia wewnętrzne) najczęściej podczas włączania, wyłączania, zmiany obciążenia, nieprawidłowej pracy urządzeń oraz w wyniku działania na sieć czynników zewnętrznych.
 
Przewód uziemiający

Przewód łączący z uziomem część należącą do instalacji, która powinna być uziemiona lub przewód, łączący uziomy, który jest układany nad ziemią lub pogrążony w gruncie tak by był od niego izolowany. Jeżeli połączenie jest wykonane poprzez rozłączalną złączkę, łącznik, licznik zadziałań lub iskiernik ograniczników przepięć itp. wtedy przewodem uziemiającym jest tylko część przewodu połączona stale z uziomem.
 
Przewód wyrównawczy

Przewód spełniający rolę połączenia ekwipotencjalnego.
 
Przewody odgromowe

Są to przewody stosowane w liniach wysokiego napięcia (WN), mające za zadanie chronić sieć przed wyładowaniami atmosferycznymi. Są uziemione, umieszczane ponad przewodami fazowymi do konstrukcji słupa.
 
Przyłącze

Odcinek lub element sieci służący do połączenia urządzeń, instalacji lub sieci podmiotu, o wymaganej przez niego mocy przyłączeniowej z siecią Zakładu Energetycznego świadczącego na rzecz tego podmiotu usługę dystrybucji energii elektrycznej.
 
 

Słownik energetyka

Szukaj z Google