SŁOWNIK ENERGETYKA
 
  A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
Odbiór

To zespół odbiorników stanowiących z punktu widzenia zasilania jedną całość; inaczej moc lub energia pobierana z określonego punktu sieci.
 
Odbiornik

Odbiornik jest urządzeniem przemieniającym energię elektryczną na inny rodzaj energii użytecznej.
 
Odgromniki

Aparaty służące do ochrony urządzeń elektroenergetycznych przed skutkami przepięć powodowanych wyładowaniami atmosferycznymi. Rozpowszechnione są trzy konstrukcje tych aparatów: wydmuchowe, zaworowe oraz beziskiernikowe (warystorowe).
 
Odłącznik

Element obwodu elektrycznego umożliwiający zapewnienie widocznej, bezpiecznej przerwy izolacyjnej. Odłączniki nie są przystosowane do wyłączania prądów roboczych.
 
Odnawialne źródło energii

To źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych lub zwierzęcych.
 
Ogniwo paliwowe

Po raz pierwszy zostało skonstruowane przez sir William’a Roberta Grova w 1839r. Energia elektryczna jest otrzymywana na skutek rekcji chemicznej w procesach utleniania i redukcji. Ze względu na rodzaj zastosowanego elektrolitu możemy wyróżnić następujące rodzaje ogniw paliwowych: ogniwa alkaiczne, ogniwa kwasu fosforowego, ogniwa węglanowe, ogniwa polimerowe, ogniwa tlenkowe.
 
Ograniczniki przepięć

Ograniczniki przepięć stanowią odgromniki beziskiernikowe (warystorowe).
 
Okres rozliczeniowy

Ustalony w umowie z Zakładem Energetycznym przedział czasowy pomiędzy dwoma kolejnymi odczytami rozliczeniowymi wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego.
 
Oświetlenie awaryjne

Oświetleniem awaryjnym nazywa się oświetlenie przeznaczone do użytkowania podczas awarii zasilania oświetlenia podstawowego. Korzysta się wtedy ze źródeł zasilania niezależnych od zasilania oświetlenia podstawowego. Oświetlenie awaryjne jest ogólnym określeniem kilku specyficznych odmian oświetlenia
 
Oświetlenie drogi ewakuacyjnej

Część awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego umożliwiająca skuteczne rozpoznanie i bezpieczne użytkowanie środków ewakuacji przez osoby opuszczające miejsce przebywania.
 
Oświetlenie ewakuacyjne

Część oświetlenia awaryjnego zapewniająca bezpieczne opuszczenie miejsca przebywania lub umożliwiająca uprzednie podjęcie próby zakończenia potencjalnie niebezpiecznego procesu.
 
Oświetlenie strefy otwartej

Część awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego stosowana w celu uniknięcia paniki oraz umożliwienia dotarcia do miejsca, z którego droga ewakuacyjne może być rozpoznana (w pewnych krajach znane jako oświetlenie zapobiegające panice).
 
Oświetlenie strefy wysokiego ryzyka

Część awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego stosowana dla bezpieczeństwa osób biorących udział w potencjalnie niebezpiecznym procesie lub znajdujących się w potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, a także umożliwiająca właściwe zakończenie działań w sposób bezpieczny dla osoby działającej i innych osób przebywających w tej strefie.
 
Oświetlenie zapasowe

Część oświetlenia awaryjnego umożliwiająca kontynuację normalnych czynności w sposób podstawowo niezmieniony.
 
Opór elektryczny

Stosunek napięcia przyłożonego do końcówek przewodnika do prądu płynącego przez ten przewodnik R=U/I. Jednostką oporu elektrycznego jest Om [Ω]. Zgodnie z prawem Ohma stosunek napięcia do prądu jest wartością stałą.
 
 

Słownik energetyka

Szukaj z Google