SŁOWNIK ENERGETYKA
 
  A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
Nadzorujący

Jest to wyznaczony przez poleceniodawcę pracownik, posiadający ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru lub eksploatacji wykonujący wyłącznie czynności nadzoru. Nadzorujący powinien być wyznaczony przez poleceniodawcę, jeżeli pracę wykonywać będą pracownicy nie posiadający świadectwa kwalifikacyjnego lub kierujący zespołem pracowników nie posiada takiego świadectwa. Do obowiązków nadzorującego należy: – sprawdzenie przygotowania miejsca pracy i jego przejęcie od dopuszczającego, – zaznajomienie pracowników z warunkami bezpiecznego wykonywania prac, – sprawowanie ciągłego nadzoru nad pracownikami, aby nie przekraczali granicy wyznaczonego miejsca pracy, – powiadomienie dopuszczającego lub koordynującego o zakończeniu pracy.
 
Napięcie bezpieczne

Za napięcie bezpieczne uznajemy: - dla prądu stałego 120V w warunkach 1 grupy środowiskowej (otocznie suche), dla 2 grupy środowiskowej 60V (otocznie mokre i gorące) - dla prądu przemiennego 50V w warunkach 1 grupy środowiskowej, 25V dla 2 grupy środowiskowej.
 
Napięcie dotykowe rażeniowe

Część napięcia uziomowego, wywołanego doziemieniem, które może się pojawić na ciele człowieka zakładając, że prąd przepływa przez ciało człowieka na drodze ręka-stopy.
 
Napięcie elektryczne

Napięciem elektrycznym nazywamy różnicę potencjałów między dwoma punktami obwodu elektrycznego, lub pola elektrycznego wytworzonego wokół obwodu z prądem. Z punktu widzenia fizyki wartość napięcia odpowiada stosunkowi pracy, jaka jest potrzebna do przesunięcia ładunku o wartości q z punktu A do punktu B, do wartości tego ładunku – U=Wab/q. Jednostką napięcia jest Volt [V].
 
Napięcie krokowe

Różnica potencjałów w punktach na powierzchni ziemi oddalonych od siebie o jeden umowny krok (1 metr). Pod jego wpływem może przez człowieka płynąć prąd rażeniowy.
 
Napięcie krokowe rażeniowe

Część napięcia uziomowego wywołanego doziemieniem, które może pojawić się na ciele człowieka między stopami rozstawionymi na odległość 1m, zakładając, że prąd przepływa przez ciało człowieka na drodze stopa-stopa.
 
Napięcie uziomowe

Napięcie występujące podczas doziemienia pomiędzy układem uziomowym i ziemią odniesienia.
 
Napięcie znamionowe

Napięcie znamionowe jest to maksymalna wartość napięcia elektrycznego, jaka może być podane w sposób trwały na element lub urządzenie elektrotechniczne bez uszkadzania go.
 
Napięciowe Prawo Kirchoffa

Suma spadków napięć na wszystkich odbiornikach prądu znajdujących się w obwodzie zamkniętym (oczku) równa się sumie wymuszeń znajdujących się w tym obwodzie zamkniętym. Lub w innym ujęciu – suma napięć w obwodzie zamkniętym równa się zero.
 
Nastawnia

Zespół przyrządów pomiarowych, sterowniczych, zabezpieczających, sygnalizacyjnych, regulacyjnych itp., wraz z pomieszczeniem, w którym są one zlokalizowane. Nastawnie znajdują się w dużych stacjach elektroenergetycznych.
 
Nielegalny pobór energii elektrycznej

Pobieranie energii bez zawarcia umowy z Zakładem Energetycznym, z całkowitym lub częściowym pominięciem układu pomiarowo - rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo - rozliczeniowy.
 
Niezawodność

Cecha obiektu, urządzenia, układu określająca jego zdatność do poprawnej pracy.
 
Niskie napięcie (nN)

To napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV
 
 

Słownik energetyka

Szukaj z Google