SŁOWNIK ENERGETYKA
 
  A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
Magistrala uziemiająca

Przedłużenie głównej szyny uziemiającej poprowadzone tak, aby instalacja informatyczna mogła być z nią połączona jak najkrótszą drogą.
 
Metoda superpozycji

Wykorzystywana jest do rozwiązywania równań obwodów elektrycznych. Można ją stosować tylko w obwodach o elementach liniowych (liniowe charakterystyki prądowo – napięciowe elementów obwodu). Obwód rozwiązuje się zakładając, że całkowita odpowiedź obwodu na sumę wszystkich wymuszeń działających w jednej chwili jest taka sama jak suma odpowiedzi na wymuszenia poszczególnych elementów działających oddzielnie.
 
Miejsce dostarczania

Punkt w sieci, do którego Zakład Energetyczny dostarcza energię elektryczną. Określony w umowie o przyłączenie albo w umowie o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej albo w umowie sprzedaży energii elektrycznej albo w umowie kompleksowej, będący jednocześnie miejscem jej odbioru.
 
Moc

To ilość energii dostarczana w jednostce czasu, mierzona w watach (W) lub jednostkach pochodnych - kilowatach (kW), megawatach (MW), gigawatach (GW)
 
Moc dyspozycyjna

Maksymalna moc, która może być oddana w ustalonym czasie w rzeczywistych warunkach pracy. Określana jest w godzinach wieczornego szczytu obciążenia.
 
Moc osiągalna

Moc jaką może osiągnąć elektrownia w sposób trwały (praca ciągła przez co najmniej 15 h) przy dobrym stanie urządzeń, w przeciętnych warunkach pracy.
 
Moc przyłączeniowa

To moc czynna, planowana do pobierania lub wprowadzania do sieci. Określana w umowie o przyłączenie do sieci jako wartość maksymalna wyznaczana w ciągu każdej godziny okresu rozliczeniowgo ze średnich wartości tej mocy w okresach 15 minutowych, służy do zaprojektowania przyłącza.
 
Moc umowna

To moc czynna, pobierana lub wprowadzana do sieci. Określona w umowie o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, umowie sprzedaży energii elektrycznej lub umowie kompleksowej jako wartość maksymalną, wyznaczaną w ciągu każdej godziny okresu rozliczeniowego ze średnich wartości tej mocy rejestrowanych w okresach 15 minutowych.
 
Moc zainstalowana

Suma mocy znamionowych (odczytanych z tabliczek znamionowych generatorów) turbozespołów wchodzących w skład elektrowni.
 
Montaż powierzchniowy

SMT – Surface Mount Technology – jest to technika automatycznego montażu urządzeń na płytce drukowanej. Montaż odbywa się w trzech etapach, na które składają się nałożenie pasty lutowniczej, rozmieszczenie elementów i wygrzewanie w piecu, w którym pasta tworzy spoiwo lutownicze.
 
 

Słownik energetyka

Szukaj z Google