SŁOWNIK ENERGETYKA
 
  A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
Kierujący

Kierujący zespołem pracowników jest to wyznaczony przez poleceniodawcę pracownik. Kierującym zespołem pracowników niekwalifikowanych może być osoba nie posiadająca świadectwa kwalifikacyjnego a posiadająca umiejętności w zakresie wykonywanej pracy Kierujący zespołem pracowników kwalifikowanych powinien mieć ważne świadectwo kwalifikacyjne, właściwe dla wykonywanego zakresu pracy. Do obowiązków kierującego zespołem pracowników kwalifikowanych należy: – dobór pracowników, – sprawdzenie przygotowania miejsca pracy i przejęcie go od dopuszczającego, – zaznajomienie pracowników z przygotowaniem miejsca pracy, występującymi zagrożeniami i metodami wykonania pracy, – zapewnienie bezpiecznego wykonania pracy, – egzekwowanie stosowania właściwych środków ochrony, narzędzi i sprzętu, – powiadomienie dopuszczającego lub koordynującego o zakończeniu prac.
 
Kilowatogodzina (kWh)

Jest to jednostka energii elektrycznej, określająca ilość energii, jaką urządzenie o mocy 1 kW zużywa w ciągu godziny.
 
Kogeneracja

Jest to proces wspólnego wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej w jednej jednostce centralnej (w elektrociepłowni). Układ taki zapewnia zmniejszenie zużycia paliwa, większą sprawność obiegu, co pociąga za sobą mniejszą emisję spalin do atmosfery.
 
Koordynujący

Jest to pracownik komórki organizacyjnej sprawującej dozór nad ruchem instalacji i urządzeń, w których będzie wykonywana praca Do jego obowiązków należy – koordynowanie wykonania prac określonych w poleceniu z ruchem urządzeń i instalacji, – określenie czynności łączeniowych związanych z przygotowaniem miejsca pracy, – wydanie zezwolenia na przygotowanie miejsca pracy, dopuszczenie do pracy i likwidację miejsca pracy, – podjęcie decyzji o uruchomieniu urządzeń i instalacji, przy których była wykonywana praca, – zapisanie w dokumentacji.
 
 

Słownik energetyka

Szukaj z Google