SŁOWNIK ENERGETYKA
 
  A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
Dopuszczający

Jest to wyznaczony przez poleceniodawcę pracownik posiadający ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji i upoważniony pisemnie przez prowadzącego eksploatację urządzeń energetycznych do wykonania czynności łączeniowych celem przygotowania miejsca pracy. Do obowiązków dopuszczającego należy: – przygotowanie miejsca pracy, – dopuszczenie do wykonania pracy, – sprawdzenie wykonania pracy, – zlikwidowanie miejsca pracy.
 
Dotyk bezpośredni

To zagadnienie z ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych. Oznacza bezpośrednie dotknięcie przez człowieka elementu urządzenia na którym w normalnym czasie pracy występuje napięcie.
 
Dotyk pośredni

To zagadnienie z ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych. Oznacza dotkniecie przez człowieka elementu urządzenia elektrycznego na którym w normalnych warunkach pracy nie występuje napięcie, ale wystąpiło na skutek awarii urządzenia (najczęściej uszkodzenia izolacji).
 
Dyspozytor

Osoba posiadająca ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru lub dozoru i eksploatacji oraz uprawnienie do operatywnego kierowania i nadzorowania ruchu określonych obszarów sieci rozdzielczej lub sieci przesyłowej.
 
 

Słownik energetyka

Szukaj z Google