USŁUGI POMIAROWE


W naszej ofercie znajdziecie Państwo szeroki wachlarz usług pomiarowych. Specjalizujemy się we wszelkiego rodzaju pomiarach eksploatacyjnych sieci elektroenergetycznych.
Pomiary wykonujemy zarówno w stacjach jak i na liniach napowietrznych i kablowych.
Szczegóły dotyczące tej oferty zawarte są w zakładce: Usługi serwisowe

Ponadto firma przy współpracy z instytucja posiadającą certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji oferuje również wykonanie następujących pomiarów:

 • natężenia pola elektrycznego i magnetycznego niskiej częstotliwości 50 Hz w środowisku oraz na stanowiskach pracy,
 • natężenia pola magnetycznego stałego w środowisku oraz na stanowiskach pracy,
 • oddziaływania pól elektromagnetycznych wysokiej częstotliwości w środowisku oraz na stanowiskach pracy,
 • poziomu hałasu na stanowiskach pracy, w budynkach oraz w otoczeniu urządzeń generujących hałas.
Celem wykonania wymienionych pomiarów jest:
 • wyznaczenie w terenie obszarów stref, zdefiniowanych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ze względu na występowanie pola elektrycznego i magnetycznego,
 • przekładniki prądowe i napięciowe
 • wyznaczenie maksymalnych wartości natężenia pola elektrycznego i magnetycznego w obszarach stref,
 • dokonanie oceny występujących wartości natężenia pola elektrycznego i magnetycznego,
 • ustalenie terminów następnych badań wymaganych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

 • Gwarantujemy profesjonalną i terminową realizację powierzonych zadań.
  Zapraszamy do współpracy.

 
   
 

Słownik energetyka

Szukaj z Google